SAT Preparation Programme

การสอบ SAT หรือ Scholastic Aptitude Test เป็นหนึ่งในสองของการสอบมาตราฐานที่ใช้สำหรับรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดย College Broad ข้อสอบ SAT จะมีทั้งหมด 3 ส่วนคือการอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ คณิตศาสตร์ และการเขียน (Critical Reading, Mathematics and Writing) โดยข้อสอบที่เป็นแบบ Writing จะมีทั้งแบบปรนัยและแบบเขียนเรียงความ 1 เรื่อง ในแต่ละส่วนจะมีคะแนนในช่วง 200 – 800 คะแนน

ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการสอบ SAT คือหลังจากจบเกรด 11 หรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในข้อสอบ SAT แล้ว

  • ค่าเล่าเรียน: เริ่มต้นที่ราคา 900 บาท
  • จัดตารางเรียนได้เอง

รายละเอียดวิชา

  1. SAT I เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะวิชาคณิตศาสตร์ การเขียนภาษาอังกฤษ ความคิดเชิงวิเคราะห์ และความเข้าใจสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
  2. SAT II เป็นการสอบเพื่อวัดระดับทักษะด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับสูงซึ่งครอบคลุม 5 วิชาดังต่อไปนี้ ได้แก่ ประวัติศาสคร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ
  3. เนื้อหาการสอบ SAT II จะอิงตามหลักสูตรมัธยมปลาย ซึ่งข้อสอบจะเปลี่ยนแปลงทุกปี มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องยื่นคะแนนสอบ SAT II ซึ่งอาจมีการบังคับให้ยื่นในบางวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะที่นักเรียนเลือกเข้า