รามีแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการรู้เกี่ยวกับการสอบ IGCSE ในประเทศไทย หลักสูตรเตรียมสอบ IGCSE  ที่ BSM เป็นการเตรียมสอบระดับมัธยมปลายของการศึกษาระบบอังกฤษ ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่านแล้วจะได้รับวุฒิเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยหลักสูตรจะผสมผสานทั้งการเรียนเพื่อปูพื้นฐานในกรณีที่นักเรียนยังไม่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อน พร้อมทั้งเสริมความเข้าใจ ซึ่งการเรียนการสอนจะขึ้นตรงตามหลักสูตรใน Registration Guide Cambridge ของ British Council แห่งประเทศไทย นักเรียนจะมีโอกาสฝึกทำข้อสอบโดยครูผู้สอนจะทำการประเมินผลให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

 • ค่าเล่าเรียน: เริ่มต้นที่ราคา 400 บาท
 • จัดตารางเรียนได้เอง

IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education เป็นการสอบระดับมัธยมปลายของการศึกษาระบบอังกฤษ ซึ่งพัฒนาโดย University of Cambridge International Examinations (CIE) จากสหราชอาณาจักร โดยนักเรียนจะต้องเลือกสอบทั้งหมด 5 วิชาด้วยกัน โดยต้องเลือกวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ และอีก 3 วิชา คือวิชาเลือกตามความถนัดหรือตามที่คณะในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนประสงค์จะสอบเข้ากำหนด โดยทั้ง 5 วิชา นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะสอบในหลักสูตรระดับ Core หรือ Extended หากเลือกสอบระดับ Core  ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ง่ายกว่า นักเรียนก็จะได้เกรดสูงสุดเพียง C เท่านั้น แต่หากเลือกสอบระดับ Extended นักเรียนจะมีโอกาสได้เกรดสูงสุดเป็น A* โดยนักเรียนสามารถยื่นผลสอบ IGCSE ทั้ง 5 วิชาเพิ่อรับการเทียบวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย

วิชาหลักที่เปิดสอน

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์แบบ Combined
 • วิทยาศาสตร์แบบ Co-ordinated
 • ชีววิทยา
 • เคมีวิทยา
 • ฟิสิกส์
 • ธุรกิจศึกษา
 • การเดินทางและการท่องเที่ยว
 • เศรษฐศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษวรรณคดี
 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง
 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 • สังคมศาสตร์
 • จิตวิทยา