เรามีแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการรู้เกี่ยวกับการสอบ GED ในประเทศไทย

การสอบ GED หรือ (General Educational Development) คือการสอบเทียบวุฒิในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับวุฒิเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ผู้เข้าสอบ GED ต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ที่อายุ 16-17 ปีบริบูรณ์ (นับตามวัน เดือน ปีเกิด) จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเสียก่อนและต้องทำเป็นหนังสือยินยอม (Consent Form) ซี่งผู้สอบสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์สมัครสอบ GED (www.ged.com)

การสอบ GED มีจัดสอบตลอดทั้งปีในวันจันทร์ – วันศุกร์เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สอบจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 145 คะแนนต่อวิชา จึงจะถือว่าสอบผ่านและได้รับ GED Diploma และ Transcript

หากผู้สอบได้คะแนนไม่ถึงตามที่ทาง GED กำหนด ผู้สอบจะมีโอกาสสอบใหม่ได้ถึง 3 รอบ แต่หากยังสอบไม่ผ่าน ผู้สอบจะต้องรอไปอีก 3 เดือนหรือ 90 วัน

  • ค่าเล่าเรียน: เริ่มต้นที่ราคา 400 บาท
  • จัดตารางเรียนได้เอง

หลักสูตรเตรียมสอบ GED  ของ BSM Tutor จะเน้นการติวข้อสอบอย่างเข้มข้นและปูพื้นฐานเป็นพิเศษให้กับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนในหลักสูตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกามาก่อน  นักเรียนจะมีโอกาสฝึกทำข้อสอบในทุกๆคาบ โดยครูผู้สอนจะทำการประเมินผลให้กับนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำโดยละเอียดและอย่างต่อเนื่อง จนนักเรียนมั่นใจและพร้อมในการสอบ GED โดยเนื้อหาจะตรงตามข้อสอบจริงทุกอย่าง แต่หลังจากเดือนเมษายน ปี 2017 การติว GED จะเป็นการติวตามเนื้อหาของปี 2014 ซึ่งเป็นไปตามของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

GED มีสอบทั้งหมด 4 วิชาคือ

  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา